ld it at gb fr

La tecnica

L' elaborazion di dac dialetai, fotografics y acustics registrés sun l ciamp per l ALD-II – che fova cotanc deplù che chi dl ALD-I – s'à damané n gran sforz organisatif y tecnich.

Per l ALD-II él vegnù svilupé aposta chisc programs:

  • DMG ("Dialect MapGenerator") per l inseriment y l'aministrazion di dac dialetai
  • MapGenerator (integré te DMG) per la creazion dles chertes linguistiches
  • SDB la banca dac acustica, che vegn adoreda per aministré y per scouté su I dac acustics y che é bele dant man te na 2a verscion mioreda
  • SuBIReS ("Supplementary Book and Index Retrieval System") n sistem per la redazion di indesc stampés, di volums de suplement y e.i.

Duc chisc programs se baseia sun na infrastrutura Client-Server, chel vuel dì che i dac vegn aministrés da pert dl server con n program y ti vegn metus a desposizion dl client/utent tres n pont de interconescion. A la basa dl DMG él la tecnologia EJB (Enterprise Java Beans) depierpul che a la basa dla SDB2 y dl SuBIReS él servisc web.

Per podei aministré duc i dac y programs, à l projet ALD-II a desposizion da d'auton 2010 encà n "dret" server, aloghé tl zenter informatich dla Université de Salzburg y conlié a l'autra infrastrutura informatica dla Université.